Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking     Orden de Salida    Imprimir     World Tour

Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Zhao, Xu F -7 65 -7
2 REN, Yu F 1 73 1
3 WANG, Yang F 3 75 3
4 SUI, Steven F 4 76 4
5 WANG, Lin F 4 76 4
6 Jia , Cheng Gang F 5 77 5
7 Xiang, Xin F 5 77 5
8 YANG, Chris F 6 78 6
9 ZHANG, Yue F 6 78 6
10 WU, Di F 6 78 6
11 Zhang, Wei F 8 80 8
12 Xu, Zheng F 9 81 9
13 Zhang, Zhong Wei F 9 81 9
14 Xue, Da Ke F 10 82 10
15 XUE, Ping F 11 83 11
16 WANG, Hong Wei F 11 83 11
17 Liang, Li Gang F 12 84 12
18 YOUNG, Martin F 12 84 12
19 Yang, Sai Wen F 12 84 12
20 XU, Xiao Long F 13 85 13
21 ZUO, Ji Hong F 16 88 16
22 Zhang, Jing Peng F 16 88 16
23 ZENG, Meng Nan F 17 89 17
24 ZHANG, Shi Gang F 17 89 17
25 Wang, Dong F 17 89 17
26 Zhong, Xiao F 17 89 17
27 CHANG, Liang F 19 91 19
28 Kang, Peng Cheng F 21 93 21
29 Qiu, Li Tong F 21 93 21
30 Li, Yue F 21 93 21
31 Jin, Ming F 23 95 23
32 Yang, Xu F 26 98 26
33 Wang, Shang F 26 98 26
34 Yuan, Peng F 26 98 26
0 35 Feng, De Bin     NP  
0 36 Zhang, Tian Lu     NP  
0 37 Wang, Xiao     NP  
0 38 SHI, Geng Chen     NP  
0 39 Liu, Hong Liang     NP  
0 40 Zhu, Ri He     NP  
0 41 Liu, Jian     NP  
0 42 MAO, Bing Xin     NP  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Zhao, Xu F -7 65 -7
2 REN, Yu F 1 73 1
3 WANG, Yang F 3 75 3
4 WANG, Lin F 4 76 4
5 Jia , Cheng Gang F 5 77 5
6 Xiang, Xin F 5 77 5
7 YANG, Chris F 6 78 6
8 ZHANG, Yue F 6 78 6
9 WU, Di F 6 78 6
10 Xu, Zheng F 9 81 9
11 Zhang, Zhong Wei F 9 81 9
12 Xue, Da Ke F 10 82 10
13 WANG, Hong Wei F 11 83 11
14 Yang, Sai Wen F 12 84 12
15 XU, Xiao Long F 13 85 13
16 ZENG, Meng Nan F 17 89 17
17 Wang, Dong F 17 89 17
18 CHANG, Liang F 19 91 19
19 Kang, Peng Cheng F 21 93 21
20 Li, Yue F 21 93 21
21 Jin, Ming F 23 95 23
22 Wang, Shang F 26 98 26
23 Yang, Xu F 26 98 26
24 Yuan, Peng F 26 98 26
0 25 Feng, De Bin     NP  
0 26 Liu, Hong Liang     NP  
0 27 MAO, Bing Xin     NP  
0 28 Liu, Jian     NP  
0 29 SHI, Geng Chen     NP  
0 30 Zhang, Tian Lu     NP  
0 31 Zhu, Ri He     NP  
0 32 Wang, Xiao     NP  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 SUI, Steven F 4 76 4
2 Zhang, Wei F 8 80 8
3 XUE, Ping F 11 83 11
4 Liang, Li Gang F 12 84 12
5 YOUNG, Martin F 12 84 12
6 ZUO, Ji Hong F 16 88 16
7 Zhang, Jing Peng F 16 88 16
8 ZHANG, Shi Gang F 17 89 17
9 Zhong, Xiao F 17 89 17
10 Qiu, Li Tong F 21 93 21
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes