Classificações do Torneio

 Faz click na tarjeta para olhar os resultados dos buracos.     Informação sobre o ordem do Ranking    Imprimir     World Tour

Pos. País Nome THRU Ronda 1 Totais Até Par
1 SHI, Geng Chen F -6 66 -6
2 WANG, Lin F -4 68 -4
3 ZUO, Ji Hong F -3 69 -3
4 REN, Yu F -3 69 -3
5 YOUNG, Martin F -1 71 -1
6 WANG, Yang F -1 71 -1
7 YANG, Chris F 0 72 0
8 MAO, Bing Xin F 2 74 2
9 Xiang, Xin F 3 75 3
10 WANG, Hong Wei F 3 75 3
11 ZHANG, Yue F 4 76 4
12 Wang, Xiao F 5 77 5
13 ZHANG, Shi Gang F 5 77 5
14 Feng, De Bin F 6 78 6
15 WU, Di F 7 79 7
16 XU, Zheng F 7 79 7
17 Fang, Min F 8 80 8
18 ZHANG, Wei F 9 81 9
19 Yuan, Jia F 11 83 11
20 SUI, Steven F 11 83 11
21 XUE, Ping F 11 83 11
22 Feng, Rui F 11 83 11
23 Zhang, Zhong Wei F 12 84 12
24 ZENG, Meng Nan F 14 86 14
25 Zhao, Xin Wu F 15 87 15
26 Wang, Chao F 17 89 17
27 Yin, Wei Guang F 21 93 21
28 CHANG, Liang F 22 94 22
29 Zhang, Tian Lu F 22 94 22
30 Wan, Li Ting F 25 97 25
31 Liu, Tian Wei F 26 98 26
32 Yuan, Peng F 28 100 28
0 33 Jia , Cheng Gang     NP  
0 34 Zhong, Xiao     NP  
0 35 Liu, Hong Liang     NP  
0 36 ZHAO, Xu     NP  
0 37 Liu, Jian     NP  
0 38 Ling, Jian     NP  
0 39 Zhuang, Da Yu     NP  
0 40 Liang, Li Gang     NP  
0 41 Wang, Alan     NP  
0 42 Zhu, Ri He     NP  
0 43 WANG, Shang     NP  
Pos. País Nome THRU Ronda 1 Totais Até Par
1 SHI, Geng Chen F -6 66 -6
2 WANG, Lin F -4 68 -4
3 REN, Yu F -3 69 -3
4 WANG, Yang F -1 71 -1
5 YANG, Chris F 0 72 0
6 MAO, Bing Xin F 2 74 2
7 WANG, Hong Wei F 3 75 3
8 Xiang, Xin F 3 75 3
9 ZHANG, Yue F 4 76 4
10 Wang, Xiao F 5 77 5
11 Feng, De Bin F 6 78 6
12 WU, Di F 7 79 7
13 XU, Zheng F 7 79 7
14 Yuan, Jia F 11 83 11
15 Feng, Rui F 11 83 11
16 Zhang, Zhong Wei F 12 84 12
17 ZENG, Meng Nan F 14 86 14
18 Zhao, Xin Wu F 15 87 15
19 Wang, Chao F 17 89 17
20 Yin, Wei Guang F 21 93 21
21 CHANG, Liang F 22 94 22
22 Zhang, Tian Lu F 22 94 22
23 Wan, Li Ting F 25 97 25
24 Liu, Tian Wei F 26 98 26
25 Yuan, Peng F 28 100 28
0 26 Jia , Cheng Gang     NP  
0 27 Zhu, Ri He     NP  
0 28 Liu, Hong Liang     NP  
0 29 WANG, Shang     NP  
0 30 ZHAO, Xu     NP  
0 31 Wang, Alan     NP  
0 32 Liu, Jian     NP  
0 33 Zhuang, Da Yu     NP  
Pos. País Nome THRU Ronda 1 Totais Até Par
Pos. País Nome THRU Ronda 1 Totais Até Par
1 ZUO, Ji Hong F -3 69 -3
2 YOUNG, Martin F -1 71 -1
3 ZHANG, Shi Gang F 5 77 5
4 Fang, Min F 8 80 8
5 ZHANG, Wei F 9 81 9
6 SUI, Steven F 11 83 11
7 XUE, Ping F 11 83 11
0 8 Ling, Jian     NP  
0 9 Liang, Li Gang     NP  
0 10 Zhong, Xiao     NP  
Pos. País Nome THRU Ronda 1 Totais Até Par
Pos. País Nome Tacadas