Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking     Orden de Salida    Imprimir     World Tour

Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
1 Wang, Lin 3/1 -1 -6 137 -7
2 Shi, Geng Chen 3/1 0 -5 139 -5
3 Ji , Jie 3/1 2 -7 139 -5
4 Zuo, Ji Hong 3/1 0 -4 140 -4
5 Liu, Meng Yang 3/1 1 -4 141 -3
6 Jia , Cheng Gang 1/1 0 0
7 Wang, Xiao 1/1 0 0
8 Wang, Alan 1/1 0 0
9 Chang, Liang 1/1 0 0
10 Shi, Tao 1/1 0 0
11 Yang, Xin Tong 1/1 0 0
12 Liu, Hong Liang 1/1 0 0
13 Mao, Bing Xin 1/1 0 0
14 Young, Martin 3/1 1 -1 144 0
15 Ren, Yu 3/1 2 -1 145 1
16 Zhao, Xu 3/1 4 1 149 5
17 Wang, Yang 3/1 1 5 150 6
18 TANAKA, Takeshi 3/1 2 4 150 6
19 Zhang, Yue 3/1 1 6 151 7
20 Sui, Steven 3/1 7 2 153 9
21 Feng, De Bin 3/1 7 9 160 16
22 Otsuka, Arihiro Eugene 3/1 11 8 163 19
23 Yuan, Jia 3/1 11 11 166 22
24 Zhang, Wei 3/1 14 9 167 23
25 Zhang, Zhong Wei 3/1 12 12 168 24
26 Wu, Di 3/1 14 10 168 24
27 Ling, Jian 3/1 14 12 170 26
28 Zhu, Ri He 3/1 12 15 171 27
29 Xue, Ping 3/1 13 15 172 28
30 Zhao, Xin Wu 3/1 15 15 174 30
31 Zhang, Shi Gang 3/1 10 22 176 32
32 Wang, Chao 3/1 17 17 178 34
33 Yin, Wei Guang 3/1 21 21 186 42
34 Liu, Tian Wei 3/1 26 26 196 52
35 Yuan, Peng 3/1 32 32 208 64
0 36 Liang, Li Gang       NP  
0 37 Fang, Min       NP  
0 38 Yue, Jin Zeng       NP  
0 39 Zhong, Xiao       NP  
0 40 Wang, Hong Wei       NP  
0 41 Xu, Zheng       NP  
0 42 Liu, Jian       NP  
0 43 Zhuang, Da Yu       NP  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
1 Wang, Lin 3/1 -1 -6 137 -7
2 Shi, Geng Chen 3/1 0 -5 139 -5
3 Liu, Meng Yang 3/1 1 -4 141 -3
4 Wang, Xiao 1/1 0 0
5 Shi, Tao 1/1 0 0
6 Yang, Xin Tong 1/1 0 0
7 Liu, Hong Liang 1/1 0 0
8 Mao, Bing Xin 1/1 0 0
9 Wang, Alan 1/1 0 0
10 Chang, Liang 1/1 0 0
11 Jia , Cheng Gang 1/1 0 0
12 Ren, Yu 3/1 2 -1 145 1
13 Zhao, Xu 3/1 4 1 149 5
14 Wang, Yang 3/1 1 5 150 6
15 Zhang, Yue 3/1 1 6 151 7
16 Feng, De Bin 3/1 7 9 160 16
17 Yuan, Jia 3/1 11 11 166 22
18 Wu, Di 3/1 14 10 168 24
19 Zhang, Zhong Wei 3/1 12 12 168 24
20 Zhu, Ri He 3/1 12 15 171 27
21 Zhao, Xin Wu 3/1 15 15 174 30
22 Wang, Chao 3/1 17 17 178 34
23 Yin, Wei Guang 3/1 21 21 186 42
24 Liu, Tian Wei 3/1 26 26 196 52
25 Yuan, Peng 3/1 32 32 208 64
0 26 Wang, Hong Wei       NP  
0 27 Liu, Jian       NP  
0 28 Zhuang, Da Yu       NP  
0 29 Xu, Zheng       NP  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
1 Ji , Jie 3/1 2 -7 139 -5
2 Zuo, Ji Hong 3/1 0 -4 140 -4
3 Young, Martin 3/1 1 -1 144 0
4 TANAKA, Takeshi 3/1 2 4 150 6
5 Sui, Steven 3/1 7 2 153 9
6 Otsuka, Arihiro Eugene 3/1 11 8 163 19
7 Zhang, Wei 3/1 14 9 167 23
8 Ling, Jian 3/1 14 12 170 26
9 Xue, Ping 3/1 13 15 172 28
10 Zhang, Shi Gang 3/1 10 22 176 32
0 11 Liang, Li Gang       NP  
0 12 Fang, Min       NP  
0 13 Yue, Jin Zeng       NP  
0 14 Zhong, Xiao       NP  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Ronda 2 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes