Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking     Orden de Salida    Imprimir     World Tour 2018

Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Ji , Jie F -8 64 -8
2 Ren, Yu F -3 69 -3
3 Wang, Lin F -3 69 -3
4 Shi, Geng Chen F -3 69 -3
5 TANAKA, Takeshi F -1 71 -1
6 Wang, Hong Wei F 1 73 1
7 Sui, Steven F 3 75 3
8 Cui, Wan Hai BFGL F 4 76 4
9 Wu, Di F 4 76 4
10 Zhang, Yue F 4 76 4
11 Xu, Xiao Long F 5 77 5
12 Zhang, Wei F 5 77 5
13 Xu, Zheng F 5 77 5
14 Zuo, Ji Hong F 5 77 5
15 Han, De Tao BFGL F 6 78 6
16 Zong, Hua Wei BFGL F 7 79 7
17 Liu, Hong Liang F 7 79 7
18 Xu, Tao F 7 79 7
19 Chang, Liang F 8 80 8
20 Zhang, Shi Gang F 8 80 8
21 Wang, Xiao F 10 82 10
22 Guo, Hua Chen BFGL F 10 82 10
23 Wen, Li Rong BFGL F 11 83 11
24 Li, Xu Peng BFGL F 11 83 11
25 Zhang, Shuo BFGL F 12 84 12
26 Liang, Li Gang F 12 84 12
27 Zhong, Xiao F 13 85 13
28 Xue, Da Ke F 13 85 13
29 Lin, Ying Yi F 15 87 15
30 Xue, Ping F 15 87 15
31 Tang, Hong Bo BFGL F 15 87 15
32 Li, Xiao Dong BFGL F 16 88 16
33 Yu, Ping BFGL F 17 89 17
34 Zhang, Tian Lu F 17 89 17
35 Dong, Shu Hong BFGL F 18 90 18
36 Feng, Rui F 18 90 18
37 Lv, Qiang BFGL F 21 93 21
38 Wang, Lun BFGL F 22 94 22
39 Li, Yu BFGL F 24 96 24
40 Tang , Feng Hua F 26 98 26
41 Qi, Tracy BFGL F 28 100 28
42 Guo, Ji Rong BFGL F 30 102 30
43 Bi, Hai BFGL F 30 102 30
44 Guo, Lian Bo BFGL F 30 102 30
45 Li, You Ran BFGL F 31 103 31
46 Chen, Hong Bo F 31 103 31
47 Liang, Yue BFGL F 38 110 38
48 Yu, Di BFGL F 39 111 39
49 Chen, Pei Hong BFGL F 39 111 39
50 Sui, Summer F 40 112 40
51 Liang, Chen BFGL F 47 119 47
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Wang, Lin F -3 69 -3
2 Ren, Yu F -3 69 -3
3 Shi, Geng Chen F -3 69 -3
4 Wang, Hong Wei F 1 73 1
5 Wu, Di F 4 76 4
6 Cui, Wan Hai BFGL F 4 76 4
7 Zhang, Yue F 4 76 4
8 Xu, Xiao Long F 5 77 5
9 Xu, Zheng F 5 77 5
10 Han, De Tao BFGL F 6 78 6
11 Liu, Hong Liang F 7 79 7
12 Zong, Hua Wei BFGL F 7 79 7
13 Xu, Tao F 7 79 7
14 Chang, Liang F 8 80 8
15 Wang, Xiao F 10 82 10
16 Guo, Hua Chen BFGL F 10 82 10
17 Li, Xu Peng BFGL F 11 83 11
18 Zhang, Shuo BFGL F 12 84 12
19 Xue, Da Ke F 13 85 13
20 Li, Xiao Dong BFGL F 16 88 16
21 Zhang, Tian Lu F 17 89 17
22 Feng, Rui F 18 90 18
23 Li, Yu BFGL F 24 96 24
24 Chen, Hong Bo F 31 103 31
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Wen, Li Rong BFGL F 11 83 11
2 Lin, Ying Yi F 15 87 15
3 Yu, Ping BFGL F 17 89 17
4 Dong, Shu Hong BFGL F 18 90 18
5 Qi, Tracy BFGL F 28 100 28
6 Guo, Ji Rong BFGL F 30 102 30
7 Chen, Pei Hong BFGL F 39 111 39
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Ji , Jie F -8 64 -8
2 TANAKA, Takeshi F -1 71 -1
3 Sui, Steven F 3 75 3
4 Zhang, Wei F 5 77 5
5 Zuo, Ji Hong F 5 77 5
6 Zhang, Shi Gang F 8 80 8
7 Liang, Li Gang F 12 84 12
8 Zhong, Xiao F 13 85 13
9 Xue, Ping F 15 87 15
10 Tang, Hong Bo BFGL F 15 87 15
11 Lv, Qiang BFGL F 21 93 21
12 Wang, Lun BFGL F 22 94 22
13 Tang , Feng Hua F 26 98 26
14 Bi, Hai BFGL F 30 102 30
15 Guo, Lian Bo BFGL F 30 102 30
16 Liang, Yue BFGL F 38 110 38
17 Yu, Di BFGL F 39 111 39
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Li, You Ran BFGL F 31 103 31
2 Sui, Summer F 40 112 40
3 Liang, Chen BFGL F 47 119 47
Pos. País Nombre Golpes
1   China BFGL 315