Tournament Scoreboard

 Click on your score to check the complete round     Information about the Ranking    Print     World Tour 2018

Pos. Country Name Team THRU Round 1 Totals To Par
1 Liu, Meng Yang F -5 67 -5
2 Ji , Jie F -4 68 -4
3 Wang, Lin F -3 69 -3
4 Jia , Cheng Gang F -1 71 -1
5 Xu, Zheng F 0 72 0
6 Zhang, Yue F 0 72 0
7 Xu, Xiao Long F 0 72 0
8 Wang, Yang F 0 72 0
9 Zuo, Ji Hong F 1 73 1
10 Wu, Di F 1 73 1
11 Liu, Peng Zhi F 2 74 2
12 Liu, Hong Liang F 3 75 3
13 Zhang, Wei F 3 75 3
14 Wang, Hong Wei F 3 75 3
15 Zeng, Meng Nan F 5 77 5
16 Zong, Hua Wei F 7 79 7
17 Xue, Ping F 7 79 7
18 Chang, Liang F 8 80 8
19 Xu, Tao F 8 80 8
20 Wang, Xiao F 9 81 9
21 Lv, Chao F 10 82 10
22 Fang, Zheng F 10 82 10
23 Li, Xu Peng F 11 83 11
24 Lin, Ying Yi F 11 83 11
25 Zhang, Shuo F 12 84 12
26 Sui, Steven F 12 84 12
27 Zhong, Xiao F 13 85 13
28 Zhang, Shi Gang F 13 85 13
29 Zhang, Zhong Wei F 14 86 14
30 Zhang, Feng F 14 86 14
31 Han, De Tao F 14 86 14
32 Zhang, Miao F 15 87 15
33 Huang, Jiang Tao F 15 87 15
34 Yu, Ping F 17 89 17
35 Li, Xiao Dong F 17 89 17
36 Zhang, Tian Lu F 17 89 17
37 Dong, Shu Hong F 19 91 19
38 Liang, Chen F 19 91 19
39 Feng, Rui F 19 91 19
40 Liang, Li Gang F 21 93 21
41 Huang, Kai F 21 93 21
42 Wang, Lun F 21 93 21
43 Chen, Hong Bo F 25 97 25
44 Guo, Ji Rong F 28 100 28
45 Qi, Tracy F 34 106 34
46 Liang, Yue F 38 110 38
47 Sui, Summer F 41 113 41
Pos. Country Name Team THRU Round 1 Totals To Par
1 Liu, Meng Yang F -5 67 -5
2 Wang, Lin F -3 69 -3
3 Jia , Cheng Gang F -1 71 -1
4 Xu, Zheng F 0 72 0
5 Zhang, Yue F 0 72 0
6 Xu, Xiao Long F 0 72 0
7 Wang, Yang F 0 72 0
8 Wu, Di F 1 73 1
9 Liu, Peng Zhi F 2 74 2
10 Liu, Hong Liang F 3 75 3
11 Wang, Hong Wei F 3 75 3
12 Zeng, Meng Nan F 5 77 5
13 Zong, Hua Wei F 7 79 7
14 Chang, Liang F 8 80 8
15 Xu, Tao F 8 80 8
16 Wang, Xiao F 9 81 9
17 Lv, Chao F 10 82 10
18 Fang, Zheng F 10 82 10
19 Li, Xu Peng F 11 83 11
20 Zhang, Shuo F 12 84 12
21 Zhang, Zhong Wei F 14 86 14
22 Zhang, Feng F 14 86 14
23 Han, De Tao F 14 86 14
24 Zhang, Miao F 15 87 15
25 Huang, Jiang Tao F 15 87 15
26 Li, Xiao Dong F 17 89 17
27 Zhang, Tian Lu F 17 89 17
28 Feng, Rui F 19 91 19
29 Liang, Li Gang F 21 93 21
30 Chen, Hong Bo F 25 97 25
Pos. Country Name Team THRU Round 1 Totals To Par
1 Lin, Ying Yi F 11 83 11
2 Yu, Ping F 17 89 17
3 Dong, Shu Hong F 19 91 19
4 Guo, Ji Rong F 28 100 28
5 Qi, Tracy F 34 106 34
Pos. Country Name Team THRU Round 1 Totals To Par
1 Ji , Jie F -4 68 -4
2 Zuo, Ji Hong F 1 73 1
3 Zhang, Wei F 3 75 3
4 Xue, Ping F 7 79 7
5 Sui, Steven F 12 84 12
6 Zhong, Xiao F 13 85 13
7 Zhang, Shi Gang F 13 85 13
8 Huang, Kai F 21 93 21
9 Wang, Lun F 21 93 21
10 Liang, Yue F 38 110 38
Pos. Country Name Team THRU Round 1 Totals To Par
1 Liang, Chen F 19 91 19
2 Sui, Summer F 41 113 41
Pos. Country Name Total
1   China BFGL 0