CHINA TOUR 2018 Stage 7

Imprimir     World Tour 2018     China Ranking 2018  
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Zhang, Wei 68 68 -4
2 Ji , Jie 68 68 -4
3 Wang, Yang 69 69 -3
4 Liang, Li Gang 70 70 -2
5 Zhao, Xu 70 70 -2
6 Wang, Lin 70 70 -2
7 Wang, Shang 72 72 0
8 Li, Zhi Qiang 74 74 2
9 Zuo, Ji Hong 74 74 2
10 Zhang, Feng 74 74 2
11 Yang, Xin Tong 75 75 3
12 Liu, Peng Zhi 75 75 3
13 Xu, Zheng 75 75 3
14 Wang, Hong Wei 76 76 4
15 Zhang, Miao 76 76 4
16 Xu, Tao 79 79 7
17 Huang, Jiang Tao 79 79 7
18 Zhang, Yue 79 79 7
19 Sui, Steven 79 79 7
20 Sun, Jia Yi 79 79 7
21 Jiang, Wei 80 80 8
22 Shi, Geng Chen 80 80 8
23 Wang, Chun Hua 80 80 8
24 Huang, Kai 81 81 9
25 Wang, Xiao 81 81 9
26 Feng, De Bin 82 82 10
27 Lv, Chao 82 82 10
28 Zhong, Xiao 83 83 11
29 Xue, Ping 83 83 11
30 Zeng, Meng Nan 83 83 11
31 Zhu, Ri He 83 83 11
32 Liu, Hong Liang 83 83 11
33 Ren, Yu 86 86 14
34 Li, Yan Zhao 86 86 14
35 Chang, Liang 86 86 14
36 Qi, Tracy 87 87 15
37 Zhang, Shi Gang 88 88 16
38 Guo, Ji Rong 88 88 16
39 Feng, Rui 88 88 16
40 Liu, Wei 90 90 18
41 Zhang, Tian Lu 90 90 18
42 Ren, Yuan 91 91 19
43 Dou, Xin 93 93 21
44 Xu, Xiao Long 96 96 24
45 Dong, Shu Hong 98 98 26
46 Li, Yu 98 98 26
47 Cui, Wan Hai 100 100 28
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Wang, Yang 69 69 -3
2 Zhao, Xu 70 70 -2
3 Wang, Lin 70 70 -2
4 Zhang, Feng 74 74 2
5 Yang, Xin Tong 75 75 3
6 Liu, Peng Zhi 75 75 3
7 Xu, Zheng 75 75 3
8 Wang, Hong Wei 76 76 4
9 Zhang, Miao 76 76 4
10 Xu, Tao 79 79 7
11 Huang, Jiang Tao 79 79 7
12 Zhang, Yue 79 79 7
13 Jiang, Wei 80 80 8
14 Shi, Geng Chen 80 80 8
15 Wang, Xiao 81 81 9
16 Feng, De Bin 82 82 10
17 Lv, Chao 82 82 10
18 Zeng, Meng Nan 83 83 11
19 Zhu, Ri He 83 83 11
20 Liu, Hong Liang 83 83 11
21 Ren, Yu 86 86 14
22 Li, Yan Zhao 86 86 14
23 Chang, Liang 86 86 14
24 Feng, Rui 88 88 16
25 Liu, Wei 90 90 18
26 Zhang, Tian Lu 90 90 18
27 Ren, Yuan 91 91 19
28 Dou, Xin 93 93 21
29 Xu, Xiao Long 96 96 24
30 Li, Yu 98 98 26
31 Cui, Wan Hai 100 100 28
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Qi, Tracy 87 87 15
2 Guo, Ji Rong 88 88 16
3 Dong, Shu Hong 98 98 26
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Zhang, Wei 68 68 -4
2 Ji , Jie 68 68 -4
3 Liang, Li Gang 70 70 -2
4 Li, Zhi Qiang 74 74 2
5 Zuo, Ji Hong 74 74 2
6 Sui, Steven 79 79 7
7 Wang, Chun Hua 80 80 8
8 Huang, Kai 81 81 9
9 Zhong, Xiao 83 83 11
10 Xue, Ping 83 83 11
11 Zhang, Shi Gang 88 88 16
Pos. País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 Wang, Shang 72 72 0
2 Sun, Jia Yi 79 79 7
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País TOUR Nombre Equipo Handicap Ronda 1 Totales Rdo. Neto PAR
Pos. País Nombre Golpes