Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking    Imprimir     World Tour 2018

Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Zhang, Wei F -4 68 -4
2 Ji , Jie F -4 68 -4
3 Wang, Yang F -3 69 -3
4 Liang, Li Gang F -2 70 -2
5 Zhao, Xu F -2 70 -2
6 Wang, Lin F -2 70 -2
7 Wang, Shang F 0 72 0
8 Li, Zhi Qiang F 2 74 2
9 Zuo, Ji Hong F 2 74 2
10 Zhang, Feng F 2 74 2
11 Yang, Xin Tong F 3 75 3
12 Liu, Peng Zhi F 3 75 3
13 Xu, Zheng F 3 75 3
14 Wang, Hong Wei F 4 76 4
15 Zhang, Miao F 4 76 4
16 Xu, Tao F 7 79 7
17 Huang, Jiang Tao F 7 79 7
18 Zhang, Yue F 7 79 7
19 Sui, Steven F 7 79 7
20 Sun, Jia Yi F 7 79 7
21 Jiang, Wei F 8 80 8
22 Shi, Geng Chen F 8 80 8
23 Wang, Chun Hua F 8 80 8
24 Huang, Kai F 9 81 9
25 Wang, Xiao F 9 81 9
26 Feng, De Bin F 10 82 10
27 Lv, Chao F 10 82 10
28 Zhong, Xiao F 11 83 11
29 Xue, Ping F 11 83 11
30 Liu, Hong Liang F 11 83 11
31 Zeng, Meng Nan F 11 83 11
32 Zhu, Ri He F 11 83 11
33 Ren, Yu F 14 86 14
34 Li, Yan Zhao F 14 86 14
35 Chang, Liang F 14 86 14
36 Qi, Tracy F 15 87 15
37 Zhang, Shi Gang F 16 88 16
38 Guo, Ji Rong F 16 88 16
39 Feng, Rui F 16 88 16
40 Liu, Wei F 18 90 18
41 Zhang, Tian Lu F 18 90 18
42 Ren, Yuan F 19 91 19
43 Dou, Xin F 21 93 21
44 Xu, Xiao Long F 24 96 24
45 Li, Yu F 26 98 26
46 Dong, Shu Hong F 26 98 26
47 Cui, Wan Hai F 28 100 28
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Wang, Yang F -3 69 -3
2 Zhao, Xu F -2 70 -2
3 Wang, Lin F -2 70 -2
4 Zhang, Feng F 2 74 2
5 Liu, Peng Zhi F 3 75 3
6 Yang, Xin Tong F 3 75 3
7 Xu, Zheng F 3 75 3
8 Wang, Hong Wei F 4 76 4
9 Zhang, Miao F 4 76 4
10 Huang, Jiang Tao F 7 79 7
11 Xu, Tao F 7 79 7
12 Zhang, Yue F 7 79 7
13 Jiang, Wei F 8 80 8
14 Shi, Geng Chen F 8 80 8
15 Wang, Xiao F 9 81 9
16 Lv, Chao F 10 82 10
17 Feng, De Bin F 10 82 10
18 Zhu, Ri He F 11 83 11
19 Liu, Hong Liang F 11 83 11
20 Zeng, Meng Nan F 11 83 11
21 Ren, Yu F 14 86 14
22 Li, Yan Zhao F 14 86 14
23 Chang, Liang F 14 86 14
24 Feng, Rui F 16 88 16
25 Liu, Wei F 18 90 18
26 Zhang, Tian Lu F 18 90 18
27 Ren, Yuan F 19 91 19
28 Dou, Xin F 21 93 21
29 Xu, Xiao Long F 24 96 24
30 Li, Yu F 26 98 26
31 Cui, Wan Hai F 28 100 28
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Qi, Tracy F 15 87 15
2 Guo, Ji Rong F 16 88 16
3 Dong, Shu Hong F 26 98 26
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Zhang, Wei F -4 68 -4
2 Ji , Jie F -4 68 -4
3 Liang, Li Gang F -2 70 -2
4 Li, Zhi Qiang F 2 74 2
5 Zuo, Ji Hong F 2 74 2
6 Sui, Steven F 7 79 7
7 Wang, Chun Hua F 8 80 8
8 Huang, Kai F 9 81 9
9 Zhong, Xiao F 11 83 11
10 Xue, Ping F 11 83 11
11 Zhang, Shi Gang F 16 88 16
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Wang, Shang F 0 72 0
2 Sun, Jia Yi F 7 79 7
Pos. País Nombre Golpes