Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking    Imprimir     World Tour 2018

Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Wang, Lin F -6 66 -6
2 Sui, Steven F -5 67 -5
3 Wang, Yang F -3 69 -3
4 Xue, Ping F 1 73 1
5 Young, Martin F 2 74 2
6 Tang , Feng Hua F 4 76 4
7 Wu, Di F 4 76 4
8 Feng, De Bin F 6 78 6
9 Shi, Geng Chen F 6 78 6
10 Xu, Xiao Long F 7 79 7
11 Cui, Wan Hai F 7 79 7
12 Zhao, Xu F 7 79 7
13 Huang, Ya F 10 82 10
14 Lin, Ying Yi F 10 82 10
15 Chen, Jian Guo F 11 83 11
16 Li, Zhi Qiang F 13 85 13
17 Yao, Jian Ming F 13 85 13
18 Lv, Cheng Zhi F 14 86 14
19 Wang, Bing F 14 86 14
20 Lv, Zhi Xuan F 16 88 16
21 Hu, Xun F 16 88 16
22 Dong, Ding F 17 89 17
23 Wang, Sheng F 17 89 17
24 Wu, Wen Hui F 18 90 18
25 Zhang, Shi Gang F 18 90 18
26 Chen, Mei Juan F 20 92 20
27 Song, Qing F 21 93 21
28 Wu, Fei F 21 93 21
29 Kan, Heng Jun F 22 94 22
30 Lou, Qun F 22 94 22
31 Zhang, Meng F 22 94 22
32 Feng, Jiang Shan F 22 94 22
33 Hu, Kun F 23 95 23
34 Cao, Zheng F 24 96 24
35 Zeng, Sheng F 24 96 24
36 Xu , Jin F 25 97 25
37 Fang, He F 25 97 25
38 Cao, Ya Ting F 25 97 25
39 Fang, Yu Feng F 26 98 26
40 Ci, Jing F 26 98 26
41 Wei, Hua Xiang F 27 99 27
42 Wang, Chun Hua F 27 99 27
43 Li, Hong F 27 99 27
44 Su, Shi Wei F 27 99 27
45 Ge, Hai Tao F 32 104 32
46 Wang, Song F 32 104 32
47 He, Feng Jiao F 36 108 36
48 Qi, Tracy F 38 110 38
49 Cao, Hong Mei F 39 111 39
50 Sui, Summer F 39 111 39
51 Zhao, Jun Chun F 44 116 44
0 52 Zuo, Ji Hong     NP  
0 53 Sun, Zhong     NP  
0 54 Li, Shou Liang     NP  
0 55 Yao, Yu Tao     NP  
0 56 Zhu, Yu Feng     NP  
0 57 Liu, Dong Hui     NP  
0 58 He, Qing Song     NP  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Wang, Lin F -6 66 -6
2 Wang, Yang F -3 69 -3
3 Wu, Di F 4 76 4
4 Feng, De Bin F 6 78 6
5 Shi, Geng Chen F 6 78 6
6 Xu, Xiao Long F 7 79 7
7 Cui, Wan Hai F 7 79 7
8 Zhao, Xu F 7 79 7
9 Huang, Ya F 10 82 10
10 Lv, Cheng Zhi F 14 86 14
11 Lv, Zhi Xuan F 16 88 16
12 Hu, Xun F 16 88 16
13 Wu, Wen Hui F 18 90 18
14 Song, Qing F 21 93 21
15 Wu, Fei F 21 93 21
16 Kan, Heng Jun F 22 94 22
17 Zhang, Meng F 22 94 22
18 Hu, Kun F 23 95 23
19 Cao, Zheng F 24 96 24
20 Zeng, Sheng F 24 96 24
21 Fang, He F 25 97 25
22 Xu , Jin F 25 97 25
23 Cao, Ya Ting F 25 97 25
24 Fang, Yu Feng F 26 98 26
25 Ci, Jing F 26 98 26
26 Wei, Hua Xiang F 27 99 27
27 Li, Hong F 27 99 27
28 Su, Shi Wei F 27 99 27
29 Ge, Hai Tao F 32 104 32
30 Wang, Song F 32 104 32
31 Zhao, Jun Chun F 44 116 44
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Lin, Ying Yi F 10 82 10
2 Dong, Ding F 17 89 17
3 Chen, Mei Juan F 20 92 20
4 He, Feng Jiao F 36 108 36
5 Qi, Tracy F 38 110 38
6 Cao, Hong Mei F 39 111 39
0 7 Yao, Yu Tao     NP  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Sui, Steven F -5 67 -5
2 Xue, Ping F 1 73 1
3 Young, Martin F 2 74 2
4 Tang , Feng Hua F 4 76 4
5 Chen, Jian Guo F 11 83 11
6 Li, Zhi Qiang F 13 85 13
7 Yao, Jian Ming F 13 85 13
8 Wang, Bing F 14 86 14
9 Wang, Sheng F 17 89 17
10 Zhang, Shi Gang F 18 90 18
11 Lou, Qun F 22 94 22
12 Feng, Jiang Shan F 22 94 22
13 Wang, Chun Hua F 27 99 27
0 14 Liu, Dong Hui     NP  
0 15 Zuo, Ji Hong     NP  
0 16 Sun, Zhong     NP  
0 17 Li, Shou Liang     NP  
0 18 He, Qing Song     NP  
0 19 Zhu, Yu Feng     NP  
Pos. País Nombre Equipo THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Sui, Summer F 39 111 39
Pos. País Nombre Golpes