Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking    Imprimir     World Tour 2019

Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 KOHASE, Fumito 2/1 -15 54 -15
2 YAMANO, Kaori 2/1 -14 55 -14
3 HIRANO, Yasuyuki 2/1 -13 56 -13
4 KOBAYASHI, Hayato 2/1 -12 57 -12
5 HACHIYA, Hiroki 2/1 -12 57 -12
6 YAMAGATA, Yuto 2/1 -11 58 -11
7 MAEDA, Haruka 2/1 -10 59 -10
8 TSUJIMOTO, Ryo 2/1 -9 60 -9
9 KUWATA, Hiroyuki 2/1 -9 60 -9
10 TOMIZAWA, Kazumi 2/1 -9 60 -9
11 TACHIBANA, Yusuke 2/1 -8 61 -8
12 SUZUKI, Hidenari 2/1 -8 61 -8
13 OTSUKA, Takamasa 2/1 -7 62 -7
14 MIKAZUKI, Yuki 2/1 -6 63 -6
15 MATSUSHITA, Satoshi 2/1 -5 64 -5
16 TANAKA, Yuta 2/1 -5 64 -5
17 ARAI, Susumu 2/1 -5 64 -5
18 KUMAKURA, Takuya 2/1 -4 65 -4
19 TAKEYAMA, Yusuke 2/1 -4 65 -4
20 KUDO, Seiji 2/1 -4 65 -4
21 MIKUBO, Shuta 2/1 -4 65 -4
22 OYA, Kousuke 2/1 -4 65 -4
23 OTSUKA, Arihiro Eugene 2/1 -4 65 -4
24 KURIHARA, Yuji 2/1 -3 66 -3
25 KOBAYASHI, Hiroki 2/1 -3 66 -3
26 GUNJI, Kazuhisa 2/1 -2 67 -2
27 SHIMIZU, Yoshitada 2/1 -2 67 -2
28 ABE, Toshiyuki F -2 67 -2
29 OTSUKA, Aroma 1/1 0
30 INADA, Naoaki 1/1 0
31 WATANABE, Shuji 2/1 0 69 0
32 TAKAMURA, Masayuki 2/1 0 69 0
33 AKOGI, Yoko 2/1 0 69 0
34 TAKAHASHI, Hitoshi 2/1 0 69 0
35 TAKEDA, Hironori 2/1 0 69 0
36 NEMOTO, Ouki 2/1 0 69 0
37 YOSHIMURA, Kazuharu 1/1 0
38 NAKAMURA, Yuta 2/1 2 71 2
39 TANAKA, Takeshi 2/1 2 71 2
40 MORI, Natsuki 2/1 2 71 2
41 SUZUKI, Nobby 2/1 2 71 2
42 KASHIHARA, Atsuhiro 2/1 2 71 2
43 MIURA, Naoko 2/1 2 71 2
44 AMBO, Ikkaku 2/1 3 72 3
45 TANAKA, Yuki 2/1 4 73 4
46 UCHIDA, Kenta 2/1 5 74 5
47 ISII, Asaka 2/1 5 74 5
48 HASEGAWA, Hayato 2/1 6 75 6
49 KIRITOOSHI, Shiho F 7 76 7
50 TAKATSU, Shogo 2/1 8 77 8
51 MIZUNO, Shota 2/1 8 77 8
52 FUKUSHIMA, Chikahisa 2/1 9 78 9
53 TAKAHASHI, Toshimasa 2/1 9 78 9
54 KASUGAI, Masato 2/1 9 78 9
55 YOSHIMURA, Kazuya 2/1 14 83 14
56 KAWASAKI, Jun 2/1 18 87 18
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 KOHASE, Fumito 2/1 -15 54 -15
2 HIRANO, Yasuyuki 2/1 -13 56 -13
3 KOBAYASHI, Hayato 2/1 -12 57 -12
4 HACHIYA, Hiroki 2/1 -12 57 -12
5 YAMAGATA, Yuto 2/1 -11 58 -11
6 KUWATA, Hiroyuki 2/1 -9 60 -9
7 TOMIZAWA, Kazumi 2/1 -9 60 -9
8 TSUJIMOTO, Ryo 2/1 -9 60 -9
9 TACHIBANA, Yusuke 2/1 -8 61 -8
10 SUZUKI, Hidenari 2/1 -8 61 -8
11 OTSUKA, Takamasa 2/1 -7 62 -7
12 MIKAZUKI, Yuki 2/1 -6 63 -6
13 TANAKA, Yuta 2/1 -5 64 -5
14 ARAI, Susumu 2/1 -5 64 -5
15 MATSUSHITA, Satoshi 2/1 -5 64 -5
16 MIKUBO, Shuta 2/1 -4 65 -4
17 OYA, Kousuke 2/1 -4 65 -4
18 TAKEYAMA, Yusuke 2/1 -4 65 -4
19 KUMAKURA, Takuya 2/1 -4 65 -4
20 KURIHARA, Yuji 2/1 -3 66 -3
21 KOBAYASHI, Hiroki 2/1 -3 66 -3
22 GUNJI, Kazuhisa 2/1 -2 67 -2
23 ABE, Toshiyuki F -2 67 -2
24 OTSUKA, Aroma 1/1 0
25 INADA, Naoaki 1/1 0
26 TAKAMURA, Masayuki 2/1 0 69 0
27 WATANABE, Shuji 2/1 0 69 0
28 TAKEDA, Hironori 2/1 0 69 0
29 TAKAHASHI, Hitoshi 2/1 0 69 0
30 YOSHIMURA, Kazuharu 1/1 0
31 SUZUKI, Nobby 2/1 2 71 2
32 NAKAMURA, Yuta 2/1 2 71 2
33 AMBO, Ikkaku 2/1 3 72 3
34 TANAKA, Yuki 2/1 4 73 4
35 UCHIDA, Kenta 2/1 5 74 5
36 HASEGAWA, Hayato 2/1 6 75 6
37 MIZUNO, Shota 2/1 8 77 8
38 FUKUSHIMA, Chikahisa 2/1 9 78 9
39 KAWASAKI, Jun 2/1 18 87 18
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 YAMANO, Kaori 2/1 -14 55 -14
2 MAEDA, Haruka 2/1 -10 59 -10
3 AKOGI, Yoko 2/1 0 69 0
4 MIURA, Naoko 2/1 2 71 2
5 MORI, Natsuki 2/1 2 71 2
6 KIRITOOSHI, Shiho F 7 76 7
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 OTSUKA, Arihiro Eugene 2/1 -4 65 -4
2 KUDO, Seiji 2/1 -4 65 -4
3 SHIMIZU, Yoshitada 2/1 -2 67 -2
4 NEMOTO, Ouki 2/1 0 69 0
5 KASHIHARA, Atsuhiro 2/1 2 71 2
6 TANAKA, Takeshi 2/1 2 71 2
7 TAKATSU, Shogo 2/1 8 77 8
8 KASUGAI, Masato 2/1 9 78 9
9 TAKAHASHI, Toshimasa 2/1 9 78 9
10 YOSHIMURA, Kazuya 2/1 14 83 14
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 ISII, Asaka 2/1 5 74 5
Pos. País Nombre Golpes