Classificações do Torneio

 Faz click na tarjeta para olhar os resultados dos buracos.     Informação sobre o ordem do Ranking    Imprimir     World Tour 2019

Pos. País Nome THRU Ronda 1 Totais Até Par
1 YAMANO, Kaori 2/1 -14 55 -14
2 KOBAYASHI, Hayato 2/1 -12 57 -12
3 YAMAGATA, Yuto 2/1 -11 58 -11
4 MAEDA, Haruka 2/1 -10 59 -10
5 TSUJIMOTO, Ryo 2/1 -9 60 -9
6 KUWATA, Hiroyuki 2/1 -9 60 -9
7 TOMIZAWA, Kazumi 2/1 -9 60 -9
8 SUZUKI, Hidenari 2/1 -8 61 -8
9 TACHIBANA, Yusuke 2/1 -8 61 -8
10 OTSUKA, Takamasa 2/1 -7 62 -7
11 MIKAZUKI, Yuki 2/1 -6 63 -6
12 MATSUSHITA, Satoshi 2/1 -5 64 -5
13 TANAKA, Yuta 2/1 -5 64 -5
14 ARAI, Susumu 2/1 -5 64 -5
15 KUDO, Seiji 2/1 -4 65 -4
16 OTSUKA, Arihiro Eugene 2/1 -4 65 -4
17 MIKUBO, Shuta 2/1 -4 65 -4
18 TAKEYAMA, Yusuke 2/1 -4 65 -4
19 OYA, Kousuke 2/1 -4 65 -4
20 KUMAKURA, Takuya 2/1 -4 65 -4
21 KURIHARA, Yuji 2/1 -3 66 -3
22 KOBAYASHI, Hiroki 2/1 -3 66 -3
23 SHIMIZU, Yoshitada 2/1 -2 67 -2
24 GUNJI, Kazuhisa 2/1 -2 67 -2
25 ABE, Toshiyuki F -2 67 -2
26 TAKAMURA, Masayuki 2/1 0 69 0
27 WATANABE, Shuji 2/1 0 69 0
28 AKOGI, Yoko 2/1 0 69 0
29 TAKEDA, Hironori 2/1 0 69 0
30 TAKAHASHI, Hitoshi 2/1 0 69 0
31 NEMOTO, Ouki 2/1 0 69 0
32 MORI, Natsuki 2/1 2 71 2
33 NAKAMURA, Yuta 2/1 2 71 2
34 SUZUKI, Nobby 2/1 2 71 2
35 TANAKA, Takeshi 2/1 2 71 2
36 MIURA, Naoko 2/1 2 71 2
37 KASHIHARA, Atsuhiro 2/1 2 71 2
38 AMBO, Ikkaku 2/1 3 72 3
39 TANAKA, Yuki 2/1 4 73 4
40 ISII, Asaka 2/1 5 74 5
41 UCHIDA, Kenta 2/1 5 74 5
42 HASEGAWA, Hayato 2/1 6 75 6
43 KIRITOOSHI, Shiho F 7 76 7
44 MIZUNO, Shota 2/1 8 77 8
45 TAKATSU, Shogo 2/1 8 77 8
46 FUKUSHIMA, Chikahisa 2/1 9 78 9
47 TAKAHASHI, Toshimasa 2/1 9 78 9
48 KASUGAI, Masato 2/1 9 78 9
49 YOSHIMURA, Kazuya 2/1 14 83 14
50 KAWASAKI, Jun 2/1 18 87 18
Pos. País Nome THRU Ronda 1 Totais Até Par
1 KOBAYASHI, Hayato 2/1 -12 57 -12
2 YAMAGATA, Yuto 2/1 -11 58 -11
3 TOMIZAWA, Kazumi 2/1 -9 60 -9
4 KUWATA, Hiroyuki 2/1 -9 60 -9
5 TSUJIMOTO, Ryo 2/1 -9 60 -9
6 SUZUKI, Hidenari 2/1 -8 61 -8
7 TACHIBANA, Yusuke 2/1 -8 61 -8
8 OTSUKA, Takamasa 2/1 -7 62 -7
9 MIKAZUKI, Yuki 2/1 -6 63 -6
10 MATSUSHITA, Satoshi 2/1 -5 64 -5
11 ARAI, Susumu 2/1 -5 64 -5
12 TANAKA, Yuta 2/1 -5 64 -5
13 KUMAKURA, Takuya 2/1 -4 65 -4
14 OYA, Kousuke 2/1 -4 65 -4
15 TAKEYAMA, Yusuke 2/1 -4 65 -4
16 MIKUBO, Shuta 2/1 -4 65 -4
17 KURIHARA, Yuji 2/1 -3 66 -3
18 KOBAYASHI, Hiroki 2/1 -3 66 -3
19 GUNJI, Kazuhisa 2/1 -2 67 -2
20 ABE, Toshiyuki F -2 67 -2
21 TAKAHASHI, Hitoshi 2/1 0 69 0
22 TAKEDA, Hironori 2/1 0 69 0
23 TAKAMURA, Masayuki 2/1 0 69 0
24 WATANABE, Shuji 2/1 0 69 0
25 NAKAMURA, Yuta 2/1 2 71 2
26 SUZUKI, Nobby 2/1 2 71 2
27 AMBO, Ikkaku 2/1 3 72 3
28 TANAKA, Yuki 2/1 4 73 4
29 ISII, Asaka 2/1 5 74 5
30 UCHIDA, Kenta 2/1 5 74 5
31 HASEGAWA, Hayato 2/1 6 75 6
32 MIZUNO, Shota 2/1 8 77 8
33 FUKUSHIMA, Chikahisa 2/1 9 78 9
34 KAWASAKI, Jun 2/1 18 87 18
Pos. País Nome THRU Ronda 1 Totais Até Par
1 YAMANO, Kaori 2/1 -14 55 -14
2 MAEDA, Haruka 2/1 -10 59 -10
3 AKOGI, Yoko 2/1 0 69 0
4 MIURA, Naoko 2/1 2 71 2
5 MORI, Natsuki 2/1 2 71 2
6 KIRITOOSHI, Shiho F 7 76 7
Pos. País Nome THRU Ronda 1 Totais Até Par
1 OTSUKA, Arihiro Eugene 2/1 -4 65 -4
2 KUDO, Seiji 2/1 -4 65 -4
3 SHIMIZU, Yoshitada 2/1 -2 67 -2
4 NEMOTO, Ouki 2/1 0 69 0
5 KASHIHARA, Atsuhiro 2/1 2 71 2
6 TANAKA, Takeshi 2/1 2 71 2
7 TAKATSU, Shogo 2/1 8 77 8
8 KASUGAI, Masato 2/1 9 78 9
9 TAKAHASHI, Toshimasa 2/1 9 78 9
10 YOSHIMURA, Kazuya 2/1 14 83 14
Pos. País Nome THRU Ronda 1 Totais Até Par
Pos. País Nome Tacadas