Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking     Orden de Salida    Imprimir     World Tour 2018

Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 KUMAKURA, Takuya F -5 63 -5
2 Gunji, Kazuhisa F -5 63 -5
3 Arai, Susumu F -5 63 -5
4 YAMAGATA, Yuto F -5 63 -5
5 Kuwata, Hiroyuki F -4 64 -4
6 TOMIZAWA, Kazumi F -4 64 -4
7 YASUMURA, Tsubasa F -3 65 -3
8 OTSUKA, Takamasa F -3 65 -3
9 MIKUBO, Shuta F -3 65 -3
10 KOBAYASHI, Hayato F -2 66 -2
11 YAMANO, Kaori F -2 66 -2
12 HACHIYA, Hiroki F -2 66 -2
13 KOHASE, Fumito F -2 66 -2
14 HIRANO, Yasuyuki F -1 67 -1
15 TAKEDA, Hironori F -1 67 -1
16 AKOGI, Youko F -1 67 -1
17 IMAMURA, Koja F 0 68 0
18 TSUJIMOTO, Ryo F 0 68 0
19 TANAKA, Yuta F 0 68 0
20 OTSUKA, Aroma F 0 68 0
21 KIMURA, Masaru F 0 68 0
22 KASHIHARA, Atsuhiro F 0 68 0
23 Otsuka, Arihiro Eugene F 0 68 0
24 KUDO, Seiji F 1 69 1
25 MURAYAMA, Tsutomu F 1 69 1
26 KURIHARA, Yuji F 1 69 1
27 NISHIBATA, Shizuka F 2 70 2
28 MAEDA, Haruka F 2 70 2
29 TACHIBANA, Yusuke F 2 70 2
30 TANAKA, Takeshi F 2 70 2
31 SUZUKI, Nobby F 2 70 2
32 TAKEYAMA, Yusuke F 2 70 2
33 OYA, Kosuke F 2 70 2
34 NEMOTO, Oki F 2 70 2
35 UCHIDA, Kenta F 3 71 3
36 ISHIZUKI, Jun F 3 71 3
37 WASHITAKE, Makoto F 3 71 3
38 SHIRAKAWA, Manabu F 3 71 3
39 TERUI, Masataka F 4 72 4
40 NAKAJIMA, Takahiro F 6 74 6
41 Yamada, Ikumi F 7 75 7
42 SHIMIZU, Yoshitada F 7 75 7
43 TAKAHASHI, Hitoshi F 7 75 7
44 TAURA, Kenichiro F 8 76 8
45 ABE, Toshiyuki F 8 76 8
46 MINOMURA, Keita F 10 78 10
47 ISHII, Asaka F 11 79 11
48 ITO, Kohei F 12 80 12
49 TOKUDA, Kohei F 12 80 12
50 ISHIKAWA, Kenta F 12 80 12
51 MISHIRO, Kentaro F 12 80 12
52 MATSUURA, Takashi F 13 81 13
53 MORI, Natsuki F 13 81 13
54 ANDO, Tetsuki F 15 83 15
55 UEKI, Yuta F 17 85 17
56 TAKATSU, Shogo F 18 86 18
57 ONO, Kenichi F 19 87 19
58 YAMAGUCHI, Momoe F 21 89 21
59 HIGUCHI, Teppei F 28 96 28
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 KUMAKURA, Takuya F -5 63 -5
2 Gunji, Kazuhisa F -5 63 -5
3 Arai, Susumu F -5 63 -5
4 YAMAGATA, Yuto F -5 63 -5
5 Kuwata, Hiroyuki F -4 64 -4
6 TOMIZAWA, Kazumi F -4 64 -4
7 YASUMURA, Tsubasa F -3 65 -3
8 OTSUKA, Takamasa F -3 65 -3
9 MIKUBO, Shuta F -3 65 -3
10 KOBAYASHI, Hayato F -2 66 -2
11 HACHIYA, Hiroki F -2 66 -2
12 KOHASE, Fumito F -2 66 -2
13 HIRANO, Yasuyuki F -1 67 -1
14 TAKEDA, Hironori F -1 67 -1
15 TSUJIMOTO, Ryo F 0 68 0
16 IMAMURA, Koja F 0 68 0
17 TANAKA, Yuta F 0 68 0
18 OTSUKA, Aroma F 0 68 0
19 KIMURA, Masaru F 0 68 0
20 KASHIHARA, Atsuhiro F 0 68 0
21 KURIHARA, Yuji F 1 69 1
22 TACHIBANA, Yusuke F 2 70 2
23 SUZUKI, Nobby F 2 70 2
24 TAKEYAMA, Yusuke F 2 70 2
25 OYA, Kosuke F 2 70 2
26 NEMOTO, Oki F 2 70 2
27 UCHIDA, Kenta F 3 71 3
28 ISHIZUKI, Jun F 3 71 3
29 SHIRAKAWA, Manabu F 3 71 3
30 WASHITAKE, Makoto F 3 71 3
31 TERUI, Masataka F 4 72 4
32 NAKAJIMA, Takahiro F 6 74 6
33 Yamada, Ikumi F 7 75 7
34 TAKAHASHI, Hitoshi F 7 75 7
35 TAURA, Kenichiro F 8 76 8
36 ABE, Toshiyuki F 8 76 8
37 MINOMURA, Keita F 10 78 10
38 ISHII, Asaka F 11 79 11
39 ITO, Kohei F 12 80 12
40 TOKUDA, Kohei F 12 80 12
41 ISHIKAWA, Kenta F 12 80 12
42 MISHIRO, Kentaro F 12 80 12
43 MATSUURA, Takashi F 13 81 13
44 ANDO, Tetsuki F 15 83 15
45 UEKI, Yuta F 17 85 17
46 ONO, Kenichi F 19 87 19
47 HIGUCHI, Teppei F 28 96 28
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 YAMANO, Kaori F -2 66 -2
2 AKOGI, Youko F -1 67 -1
3 MAEDA, Haruka F 2 70 2
4 NISHIBATA, Shizuka F 2 70 2
5 MORI, Natsuki F 13 81 13
6 YAMAGUCHI, Momoe F 21 89 21
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 Otsuka, Arihiro Eugene F 0 68 0
2 KUDO, Seiji F 1 69 1
3 MURAYAMA, Tsutomu F 1 69 1
4 TANAKA, Takeshi F 2 70 2
5 SHIMIZU, Yoshitada F 7 75 7
6 TAKATSU, Shogo F 18 86 18
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes