Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking    Imprimir     World Tour 2019

Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 AKOGI, Yoko F -4 64 -4
2 YAMANO, Kaori F -3 65 -3
3 SUZUKI, Hidenari F -3 65 -3
4 KUWATA, Hiroyuki F -2 66 -2
5 KOBAYASHI, Hayato F -1 67 -1
6 ABE, Ayaka 1/1 0
7 SUZUKI, Nobby F 0 68 0
8 HIRANO, Yasuyuki F 1 69 1
9 TACHIBANA, Yusuke F 1 69 1
10 SHIMIZU, Yoshitada F 3 71 3
11 TANAKA, Takeshi F 3 71 3
12 SHIRAKAWA, Manabu F 3 71 3
13 OTSUKA, Takamasa F 3 71 3
14 TAKEDA, Hironori F 4 72 4
15 TAKAHASHI, Hitoshi F 4 72 4
16 TANAKA, Yuta F 4 72 4
17 MIURA, Naoko F 5 73 5
18 KURIHARA, Yuji F 6 74 6
19 GUNJI, Kazuhisa F 6 74 6
20 TANAKA, Yuki F 7 75 7
21 TAKAMURA, Masayuki F 7 75 7
22 TANAKA, Tsubasa F 8 76 8
23 KASUGAI, Masato F 10 78 10
24 NAKAYA, Wataru F 10 78 10
25 UCHIDA, Kenta F 11 79 11
26 NEMOTO, Ouki F 11 79 11
27 OYA, Kousuke F 13 81 13
28 OTSUKA, Arihiro Eugene F 13 81 13
29 FUKUSHIMA, Chikahisa F 14 82 14
30 TAKAHASHI, Toshimasa F 15 83 15
31 KOMUKAI, Hideaki F 17 85 17
32 YOSHIMURA, Kazuya F 19 87 19
33 KOMUKAI, Hiroko F 20 88 20
34 YOSHIMURA, Kazuharu F 35 103 35
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 SUZUKI, Hidenari F -3 65 -3
2 KUWATA, Hiroyuki F -2 66 -2
3 KOBAYASHI, Hayato F -1 67 -1
4 SUZUKI, Nobby F 0 68 0
5 HIRANO, Yasuyuki F 1 69 1
6 TACHIBANA, Yusuke F 1 69 1
7 SHIRAKAWA, Manabu F 3 71 3
8 OTSUKA, Takamasa F 3 71 3
9 TAKEDA, Hironori F 4 72 4
10 TAKAHASHI, Hitoshi F 4 72 4
11 TANAKA, Yuta F 4 72 4
12 KURIHARA, Yuji F 6 74 6
13 GUNJI, Kazuhisa F 6 74 6
14 TAKAMURA, Masayuki F 7 75 7
15 TANAKA, Yuki F 7 75 7
16 TANAKA, Tsubasa F 8 76 8
17 NAKAYA, Wataru F 10 78 10
18 UCHIDA, Kenta F 11 79 11
19 OYA, Kousuke F 13 81 13
20 FUKUSHIMA, Chikahisa F 14 82 14
21 KOMUKAI, Hideaki F 17 85 17
22 YOSHIMURA, Kazuharu F 35 103 35
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 AKOGI, Yoko F -4 64 -4
2 YAMANO, Kaori F -3 65 -3
3 ABE, Ayaka 1/1 0
4 MIURA, Naoko F 5 73 5
5 KOMUKAI, Hiroko F 20 88 20
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 TANAKA, Takeshi F 3 71 3
2 SHIMIZU, Yoshitada F 3 71 3
3 KASUGAI, Masato F 10 78 10
4 NEMOTO, Ouki F 11 79 11
5 OTSUKA, Arihiro Eugene F 13 81 13
6 TAKAHASHI, Toshimasa F 15 83 15
7 YOSHIMURA, Kazuya F 19 87 19
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes