Clasificaciones Del Torneo

 Haz click en la tarjeta para ver los resultados hoyo a hoyo.     Información sobre el orden del Ranking    Imprimir     World Tour 2019

Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 NEMOTO, Ouki 1/1 0
2 YAMANO, Kaori F 0 72 0
3 OTSUKA, Takamasa F 2 74 2
4 KUWATA, Hiroyuki F 2 74 2
5 TANAKA, Yuta F 3 75 3
6 TOMIZAWA, Kazumi F 3 75 3
7 TSUJIMOTO, Ryo F 3 75 3
8 MATSUSHITA, Satoshi F 5 77 5
9 OYA, Kousuke F 6 78 6
10 TANAKA, Yuki F 6 78 6
11 KOHASE, Fumito F 6 78 6
12 Manabu, SHIRAKAWA F 6 78 6
13 MIKAZUKI, Yuki F 6 78 6
14 SHIBATA, Shintaro F 6 78 6
15 KUDO, Seiji F 7 79 7
16 TAKEDA, Hironori F 8 80 8
17 HIRANO, Yasuyuki F 10 82 10
18 Hirotaka, TAHARA F 10 82 10
19 KURIHARA, Yuji F 11 83 11
20 TAKAHASHI, Toshimasa F 11 83 11
21 SHIMIZU, Yoshitada F 13 85 13
22 Yuriko, TAKAHASHI F 17 89 17
23 FUKUSHIMA, Chikahisa F 19 91 19
24 Ryo, BABATA F 20 92 20
25 Masayuki, TAKAMURA F 20 92 20
26 OKA, Hiroyuki F 21 93 21
27 Shun, ITO F 22 94 22
28 Shoya, KATO F 23 95 23
29 Nariki, TAKAYANAGI F 24 96 24
30 Joe, IRIKI F 53 125 53
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 KUWATA, Hiroyuki F 2 74 2
2 OTSUKA, Takamasa F 2 74 2
3 TANAKA, Yuta F 3 75 3
4 TSUJIMOTO, Ryo F 3 75 3
5 TOMIZAWA, Kazumi F 3 75 3
6 MATSUSHITA, Satoshi F 5 77 5
7 TANAKA, Yuki F 6 78 6
8 OYA, Kousuke F 6 78 6
9 Manabu, SHIRAKAWA F 6 78 6
10 KOHASE, Fumito F 6 78 6
11 MIKAZUKI, Yuki F 6 78 6
12 SHIBATA, Shintaro F 6 78 6
13 TAKEDA, Hironori F 8 80 8
14 HIRANO, Yasuyuki F 10 82 10
15 Hirotaka, TAHARA F 10 82 10
16 KURIHARA, Yuji F 11 83 11
17 FUKUSHIMA, Chikahisa F 19 91 19
18 Ryo, BABATA F 20 92 20
19 Masayuki, TAKAMURA F 20 92 20
20 Shun, ITO F 22 94 22
21 Shoya, KATO F 23 95 23
22 Nariki, TAKAYANAGI F 24 96 24
23 Joe, IRIKI F 53 125 53
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 YAMANO, Kaori F 0 72 0
2 Yuriko, TAKAHASHI F 17 89 17
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
1 NEMOTO, Ouki 1/1 0
2 KUDO, Seiji F 7 79 7
3 TAKAHASHI, Toshimasa F 11 83 11
4 SHIMIZU, Yoshitada F 13 85 13
5 OKA, Hiroyuki F 21 93 21
Pos. País Nombre THRU Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes