Tochigi Open

Imprimir     World Tour 2019  
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 KUWATA, Hiroyuki 61 61 -7
2 KOBAYASHI, Hayato 61 61 -7
3 TACHIBANA, Yusuke 64 64 -4
4 TOMIZAWA, Kazumi 64 64 -4
5 KOHASE, Fumito 64 64 -4
6   HORINOUCHI, Satoshi 66 66 -2
7 MIKUBO, Shuta 67 67 -1
8 SUZUKI, Hidenari 67 67 -1
9 OTSUKA, Aroma 67 67 -1
10   TERUI, Masataka 67 67 -1
11 ARAI, Susumu 67 67 -1
12 HIRANO, Yasuyuki 67 67 -1
13 MATSUSHITA, Satoshi 68 68
14 TSUJIMOTO, Ryo 69 69 1
15 KUMAKURA, Takuya 69 69 1
16 HACHIYA, Hiroki 69 69 1
17 NISHIBATA, Shizuka 69 69 1
18 NEMOTO, Ouki 71 71 3
19 MIKAZUKI, Yuki 71 71 3
20   OOTSUKA, Tomohiro 71 71 3
21 OTSUKA, Takamasa 71 71 3
22 YAMANO, Kaori 72 72 4
23 Manabu, SHIRAKAWA 72 72 4
24 SUZUKI, Nobby 72 72 4
25 KURIHARA, Yuji 72 72 4
26 TANAKA, Yuta 72 72 4
27 KASHIHARA, Atsuhiro 73 73 5
28 AMBO, Ikkaku 73 73 5
29 YAMAGATA, Yuto 73 73 5
30 KUDO, Seiji 73 73 5
31   INOUE, Takahiro 74 74 6
32 YAMAZAKI, Yuya 74 74 6
33 MAEDA, Haruka 74 74 6
34 OTSUKA, Arihiro Eugene 75 75 7
35 TAKEDA, Hironori 76 76 8
36 TANAKA, Takeshi 76 76 8
37   ATSUMI, Masaru 76 76 8
38   MASAYASU, Katsuhiko 76 76 8
39   KIKUCHI, Takayuki 77 77 9
40 TAKAHASHI, Hitoshi 77 77 9
41 MIZUNO, Shota 77 77 9
42 HASEGAWA, Hayato 77 77 9
43   TAKEYAMA, Yusuke 77 77 9
44 TANAKA, Yuki 77 77 9
45 ISII, Asaka 78 78 10
46   SAKAGAMI, Yoshimitsu 78 78 10
47 KOBAYASHI, Hiroki 79 79 11
48 ATSUMI, Ryota 79 79 11
49 TSUZUKI, Tatsuto 80 80 12
50 ABE, Ayaka 81 81 13
51 KOMUKAI, Hideaki 81 81 13
52 YOSHIMURA, Kazuya 81 81 13
53 SHIMIZU, Yoshitada 82 82 14
54 OYA, Kousuke 82 82 14
55 MIYAKE, Kazuhiro 84 84 16
56 SATO, Fumiaki 85 85 17
57 KASUGAI, Masato 85 85 17
58   ABE, Mitsuru 85 85 17
59 TAKAHASHI, Toshimasa 86 86 18
60 YANAI, Nobuyuki 88 88 20
61 FUKUSHIMA, Chikahisa 88 88 20
62 TANAKA, Serena 90 90 22
63 OTSUKA, Iwao 92 92 24
64 IWASAKI, Takashi 94 94 26
65 YOSHINAGA, Takahiko 94 94 26
66 INADA, Naoaki 101 101 33
67 IWATA, Takumu 198 198 130
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 KUWATA, Hiroyuki 61 61 -7
2 KOBAYASHI, Hayato 61 61 -7
3 TACHIBANA, Yusuke 64 64 -4
4 TOMIZAWA, Kazumi 64 64 -4
5 KOHASE, Fumito 64 64 -4
6   HORINOUCHI, Satoshi 66 66 -2
7 MIKUBO, Shuta 67 67 -1
8 SUZUKI, Hidenari 67 67 -1
9 OTSUKA, Aroma 67 67 -1
10   TERUI, Masataka 67 67 -1
11 ARAI, Susumu 67 67 -1
12 HIRANO, Yasuyuki 67 67 -1
13 MATSUSHITA, Satoshi 68 68
14 TSUJIMOTO, Ryo 69 69 1
15 KUMAKURA, Takuya 69 69 1
16 HACHIYA, Hiroki 69 69 1
17 NEMOTO, Ouki 71 71 3
18 MIKAZUKI, Yuki 71 71 3
19   OOTSUKA, Tomohiro 71 71 3
20 OTSUKA, Takamasa 71 71 3
21 Manabu, SHIRAKAWA 72 72 4
22 SUZUKI, Nobby 72 72 4
23 KURIHARA, Yuji 72 72 4
24 TANAKA, Yuta 72 72 4
25 KASHIHARA, Atsuhiro 73 73 5
26 AMBO, Ikkaku 73 73 5
27 YAMAGATA, Yuto 73 73 5
28 KUDO, Seiji 73 73 5
29   INOUE, Takahiro 74 74 6
30 YAMAZAKI, Yuya 74 74 6
31 OTSUKA, Arihiro Eugene 75 75 7
32 TAKEDA, Hironori 76 76 8
33 TANAKA, Takeshi 76 76 8
34   ATSUMI, Masaru 76 76 8
35   MASAYASU, Katsuhiko 76 76 8
36   KIKUCHI, Takayuki 77 77 9
37 TAKAHASHI, Hitoshi 77 77 9
38 MIZUNO, Shota 77 77 9
39 HASEGAWA, Hayato 77 77 9
40   TAKEYAMA, Yusuke 77 77 9
41 TANAKA, Yuki 77 77 9
42 ISII, Asaka 78 78 10
43   SAKAGAMI, Yoshimitsu 78 78 10
44 KOBAYASHI, Hiroki 79 79 11
45 ATSUMI, Ryota 79 79 11
46 TSUZUKI, Tatsuto 80 80 12
47 KOMUKAI, Hideaki 81 81 13
48 YOSHIMURA, Kazuya 81 81 13
49 SHIMIZU, Yoshitada 82 82 14
50 OYA, Kousuke 82 82 14
51 MIYAKE, Kazuhiro 84 84 16
52 SATO, Fumiaki 85 85 17
53 KASUGAI, Masato 85 85 17
54   ABE, Mitsuru 85 85 17
55 TAKAHASHI, Toshimasa 86 86 18
56 YANAI, Nobuyuki 88 88 20
57 FUKUSHIMA, Chikahisa 88 88 20
58 OTSUKA, Iwao 92 92 24
59 IWASAKI, Takashi 94 94 26
60 YOSHINAGA, Takahiko 94 94 26
61 INADA, Naoaki 101 101 33
62 IWATA, Takumu 198 198 130
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 KUWATA, Hiroyuki 61 61 -7
2 KOBAYASHI, Hayato 61 61 -7
3 TACHIBANA, Yusuke 64 64 -4
4 TOMIZAWA, Kazumi 64 64 -4
5 KOHASE, Fumito 64 64 -4
6   HORINOUCHI, Satoshi 66 66 -2
7 MIKUBO, Shuta 67 67 -1
8 SUZUKI, Hidenari 67 67 -1
9 OTSUKA, Aroma 67 67 -1
10   TERUI, Masataka 67 67 -1
11 ARAI, Susumu 67 67 -1
12 HIRANO, Yasuyuki 67 67 -1
13 MATSUSHITA, Satoshi 68 68
14 TSUJIMOTO, Ryo 69 69 1
15 KUMAKURA, Takuya 69 69 1
16 HACHIYA, Hiroki 69 69 1
17 MIKAZUKI, Yuki 71 71 3
18   OOTSUKA, Tomohiro 71 71 3
19 OTSUKA, Takamasa 71 71 3
20 Manabu, SHIRAKAWA 72 72 4
21 SUZUKI, Nobby 72 72 4
22 KURIHARA, Yuji 72 72 4
23 TANAKA, Yuta 72 72 4
24 AMBO, Ikkaku 73 73 5
25 YAMAGATA, Yuto 73 73 5
26   INOUE, Takahiro 74 74 6
27 YAMAZAKI, Yuya 74 74 6
28 TAKEDA, Hironori 76 76 8
29   MASAYASU, Katsuhiko 76 76 8
30   KIKUCHI, Takayuki 77 77 9
31 TAKAHASHI, Hitoshi 77 77 9
32 MIZUNO, Shota 77 77 9
33 HASEGAWA, Hayato 77 77 9
34   TAKEYAMA, Yusuke 77 77 9
35 TANAKA, Yuki 77 77 9
36 ISII, Asaka 78 78 10
37   SAKAGAMI, Yoshimitsu 78 78 10
38 KOBAYASHI, Hiroki 79 79 11
39 ATSUMI, Ryota 79 79 11
40 KOMUKAI, Hideaki 81 81 13
41 OYA, Kousuke 82 82 14
42 MIYAKE, Kazuhiro 84 84 16
43 SATO, Fumiaki 85 85 17
44   ABE, Mitsuru 85 85 17
45 YANAI, Nobuyuki 88 88 20
46 FUKUSHIMA, Chikahisa 88 88 20
47 IWASAKI, Takashi 94 94 26
48 INADA, Naoaki 101 101 33
49 IWATA, Takumu 198 198 130
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 NISHIBATA, Shizuka 69 69 1
2 YAMANO, Kaori 72 72 4
3 MAEDA, Haruka 74 74 6
4 ABE, Ayaka 81 81 13
5 TANAKA, Serena 90 90 22
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 NEMOTO, Ouki 71 71 3
2 KASHIHARA, Atsuhiro 73 73 5
3 KUDO, Seiji 73 73 5
4 OTSUKA, Arihiro Eugene 75 75 7
5 TANAKA, Takeshi 76 76 8
6   ATSUMI, Masaru 76 76 8
7 TSUZUKI, Tatsuto 80 80 12
8 YOSHIMURA, Kazuya 81 81 13
9 SHIMIZU, Yoshitada 82 82 14
10 KASUGAI, Masato 85 85 17
11 TAKAHASHI, Toshimasa 86 86 18
12 OTSUKA, Iwao 92 92 24
13 YOSHINAGA, Takahiko 94 94 26
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes