CHINA TOUR QingLongDian Championship 2019

Imprimir     World Tour 2019  
Rank País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 WANG, Yang 65 65 -7
2 WANG, Lin 67 67 -5
3 SUN, Zhong 68 68 -4
4 YIN, Jian Jun 69 69 -3
5 XU, Xiao Long 70 70 -2
6   HU, Xun 70 70 -2
7 WANG, Bing 71 71 -1
8   HUANG, Ya 71 71 -1
9 SUI, Steven 72 72
10   SHI, Geng Chen 73 73 1
11 ZUO, Ji Hong 73 73 1
12 LIN, Ying Yi 74 74 2
13 WANG, Xin Xin 74 74 2
14   Wang, Sheng 76 76 4
15 YIN, Zhou Zhe 77 77 5
16 YAO, Jian Ming 77 77 5
17   SUN, Peng xiang 79 79 7
18   HU, Zhi Hui 79 79 7
19 TANG, Feng Hua 80 80 8
20   Chen, Jian Guo 81 81 9
21 LI, Zhi Qiang 81 81 9
22   ZHANG, Yong 81 81 9
23 LOU, Qun 81 81 9
24 ZHANG, Yi Di 81 81 9
25 WANG, Chun Hua 81 81 9
26 ZUO, Jun 82 82 10
27   LI, Juan 84 84 12
28   WANG, Jun 85 85 13
29 ZHANG, Jie 85 85 13
30 DONG, Ding 85 85 13
31 HAN, LI Xin 89 89 17
32   LIANG, Hong 89 89 17
33   Yang, Zheng Xia 89 89 17
34 WEI, Xing Shi 90 90 18
35   LIU, Jun 91 91 19
36   MA, Jian 91 91 19
37   Feng, Jiang Shan 93 93 21
38   Chen, Mei Juan 94 94 22
39   ZHANG, Shu Xia 95 95 23
40   HE, Li 99 99 27
41   CHEN, Da Peng 100 100 28
42   ZHANG, You Xian 102 102 30
43   ZHU, Jing Bao 110 110 38
44   WANG, Yan Mei 114 114 42
45   ZHOU, Hong 120 120 48
Rank País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 WANG, Yang 65 65 -7
2 WANG, Lin 67 67 -5
3 SUN, Zhong 68 68 -4
4 YIN, Jian Jun 69 69 -3
5 XU, Xiao Long 70 70 -2
6   HU, Xun 70 70 -2
7 WANG, Bing 71 71 -1
8   HUANG, Ya 71 71 -1
9 SUI, Steven 72 72
10   SHI, Geng Chen 73 73 1
11 ZUO, Ji Hong 73 73 1
12   Wang, Sheng 76 76 4
13 YIN, Zhou Zhe 77 77 5
14 YAO, Jian Ming 77 77 5
15   SUN, Peng xiang 79 79 7
16   HU, Zhi Hui 79 79 7
17 TANG, Feng Hua 80 80 8
18   Chen, Jian Guo 81 81 9
19 LI, Zhi Qiang 81 81 9
20   ZHANG, Yong 81 81 9
21 LOU, Qun 81 81 9
22 ZHANG, Yi Di 81 81 9
23 WANG, Chun Hua 81 81 9
24 ZUO, Jun 82 82 10
25   WANG, Jun 85 85 13
26 HAN, LI Xin 89 89 17
27   LIANG, Hong 89 89 17
28 WEI, Xing Shi 90 90 18
29   LIU, Jun 91 91 19
30   MA, Jian 91 91 19
31   Feng, Jiang Shan 93 93 21
32   ZHANG, Shu Xia 95 95 23
33   HE, Li 99 99 27
34   CHEN, Da Peng 100 100 28
35   ZHANG, You Xian 102 102 30
36   ZHU, Jing Bao 110 110 38
37   WANG, Yan Mei 114 114 42
38   ZHOU, Hong 120 120 48
Rank País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 WANG, Yang 65 65 -7
2 WANG, Lin 67 67 -5
3 XU, Xiao Long 70 70 -2
4   HU, Xun 70 70 -2
5   HUANG, Ya 71 71 -1
6   SHI, Geng Chen 73 73 1
7 YIN, Zhou Zhe 77 77 5
8   SUN, Peng xiang 79 79 7
9   HU, Zhi Hui 79 79 7
10   ZHANG, Yong 81 81 9
11 ZHANG, Yi Di 81 81 9
12 WANG, Chun Hua 81 81 9
13 ZUO, Jun 82 82 10
14   WANG, Jun 85 85 13
15   LIANG, Hong 89 89 17
16   LIU, Jun 91 91 19
17   MA, Jian 91 91 19
18   ZHANG, Shu Xia 95 95 23
19   HE, Li 99 99 27
20   CHEN, Da Peng 100 100 28
21   ZHANG, You Xian 102 102 30
22   ZHU, Jing Bao 110 110 38
23   WANG, Yan Mei 114 114 42
24   ZHOU, Hong 120 120 48
Rank País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 LIN, Ying Yi 74 74 2
2 WANG, Xin Xin 74 74 2
3   LI, Juan 84 84 12
4 ZHANG, Jie 85 85 13
5 DONG, Ding 85 85 13
6   Yang, Zheng Xia 89 89 17
7   Chen, Mei Juan 94 94 22
Rank País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
1 SUN, Zhong 68 68 -4
2 YIN, Jian Jun 69 69 -3
3 WANG, Bing 71 71 -1
4 SUI, Steven 72 72
5 ZUO, Ji Hong 73 73 1
6   Wang, Sheng 76 76 4
7 YAO, Jian Ming 77 77 5
8 TANG, Feng Hua 80 80 8
9   Chen, Jian Guo 81 81 9
10 LI, Zhi Qiang 81 81 9
11 LOU, Qun 81 81 9
12 HAN, LI Xin 89 89 17
13 WEI, Xing Shi 90 90 18
14   Feng, Jiang Shan 93 93 21
Rank País TOUR Nombre Equipo Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes