Gunma Open

Imprimir     World Tour 2019  
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 KOHASE, Fumito 54 54 -15
2 YAMANO, Kaori 55 55 -14
3   HIRANO, Yasuyuki 56 56 -13
4 HACHIYA, Hiroki 57 57 -12
5 KOBAYASHI, Hayato 57 57 -12
6 YAMAGATA, Yuto 58 58 -11
7 MAEDA, Haruka 59 59 -10
8 TOMIZAWA, Kazumi 60 60 -9
9 TSUJIMOTO, Ryo 60 60 -9
10 KUWATA, Hiroyuki 60 60 -9
11 SUZUKI, Hidenari 61 61 -8
12 TACHIBANA, Yusuke 61 61 -8
13 OTSUKA, Takamasa 62 62 -7
14 MIKAZUKI, Yuki 63 63 -6
15 TANAKA, Yuta 64 64 -5
16 ARAI, Susumu 64 64 -5
17 MATSUSHITA, Satoshi 64 64 -5
18 MIKUBO, Shuta 65 65 -4
19 OTSUKA, Arihiro 65 65 -4
20 KUMAKURA, Takuya 65 65 -4
21 KUDO, Seiji 65 65 -4
22   TAKEYAMA, Yusuke 65 65 -4
23 OYA, Kousuke 65 65 -4
24 KURIHARA, Yuji 66 66 -3
25 KOBAYASHI, Hiroki 66 66 -3
26   GUNJI, Kazuhisa 67 67 -2
27 SHIMIZU, Yoshitada 67 67 -2
28   ABE, Toshiyuki 67 67 -2
29   AKOGI, Yoko 69 69
30   TAKAMURA, Masayuki 69 69
31 TAKEDA, Hironori 69 69
32 NEMOTO, Ouki 69 69
33   WATANABE, Shuji 69 69
34 TAKAHASHI, Hitoshi 69 69
35 SUZUKI, Nobby 71 71 2
36   MORI, Natsuki 71 71 2
37   MIURA, Naoko 71 71 2
38   NAKAMURA, Yuta 71 71 2
39 KASHIHARA, Atsuhiro 71 71 2
40 TANAKA, Takeshi 71 71 2
41 AMBO, Ikkaku 72 72 3
42 TANAKA, Yuki 73 73 4
43   UCHIDA, Kenta 74 74 5
44   ISII, Asaka 74 74 5
45 HASEGAWA, Hayato 75 75 6
46   KIRITOOSHI, Shiho 76 76 7
47   TAKATSU, Shogo 77 77 8
48 MIZUNO, Shota 77 77 8
49 FUKUSHIMA, Chikahisa 78 78 9
50 TAKAHASHI, Toshimasa 78 78 9
51 KASUGAI, Masato 78 78 9
52 YOSHIMURA, Kazuya 83 83 14
53   KAWASAKI, Jun 87 87 18
54 OTSUKA, Aroma 0
55 INADA, Naoaki 0
56   YOSHIMURA, Kazuharu 0
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 KOHASE, Fumito 54 54 -15
2   HIRANO, Yasuyuki 56 56 -13
3 HACHIYA, Hiroki 57 57 -12
4 KOBAYASHI, Hayato 57 57 -12
5 YAMAGATA, Yuto 58 58 -11
6 TOMIZAWA, Kazumi 60 60 -9
7 TSUJIMOTO, Ryo 60 60 -9
8 KUWATA, Hiroyuki 60 60 -9
9 SUZUKI, Hidenari 61 61 -8
10 TACHIBANA, Yusuke 61 61 -8
11 OTSUKA, Takamasa 62 62 -7
12 MIKAZUKI, Yuki 63 63 -6
13 TANAKA, Yuta 64 64 -5
14 ARAI, Susumu 64 64 -5
15 MATSUSHITA, Satoshi 64 64 -5
16 MIKUBO, Shuta 65 65 -4
17 OTSUKA, Arihiro 65 65 -4
18 KUMAKURA, Takuya 65 65 -4
19 KUDO, Seiji 65 65 -4
20   TAKEYAMA, Yusuke 65 65 -4
21 OYA, Kousuke 65 65 -4
22 KURIHARA, Yuji 66 66 -3
23 KOBAYASHI, Hiroki 66 66 -3
24   GUNJI, Kazuhisa 67 67 -2
25 SHIMIZU, Yoshitada 67 67 -2
26   ABE, Toshiyuki 67 67 -2
27   TAKAMURA, Masayuki 69 69
28 TAKEDA, Hironori 69 69
29 NEMOTO, Ouki 69 69
30   WATANABE, Shuji 69 69
31 TAKAHASHI, Hitoshi 69 69
32 SUZUKI, Nobby 71 71 2
33   NAKAMURA, Yuta 71 71 2
34 KASHIHARA, Atsuhiro 71 71 2
35 TANAKA, Takeshi 71 71 2
36 AMBO, Ikkaku 72 72 3
37 TANAKA, Yuki 73 73 4
38   UCHIDA, Kenta 74 74 5
39   ISII, Asaka 74 74 5
40 HASEGAWA, Hayato 75 75 6
41   TAKATSU, Shogo 77 77 8
42 MIZUNO, Shota 77 77 8
43 FUKUSHIMA, Chikahisa 78 78 9
44 TAKAHASHI, Toshimasa 78 78 9
45 KASUGAI, Masato 78 78 9
46 YOSHIMURA, Kazuya 83 83 14
47   KAWASAKI, Jun 87 87 18
48 OTSUKA, Aroma 0
49 INADA, Naoaki 0
50   YOSHIMURA, Kazuharu 0
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 KOHASE, Fumito 54 54 -15
2   HIRANO, Yasuyuki 56 56 -13
3 HACHIYA, Hiroki 57 57 -12
4 KOBAYASHI, Hayato 57 57 -12
5 YAMAGATA, Yuto 58 58 -11
6 TOMIZAWA, Kazumi 60 60 -9
7 TSUJIMOTO, Ryo 60 60 -9
8 KUWATA, Hiroyuki 60 60 -9
9 SUZUKI, Hidenari 61 61 -8
10 TACHIBANA, Yusuke 61 61 -8
11 OTSUKA, Takamasa 62 62 -7
12 MIKAZUKI, Yuki 63 63 -6
13 TANAKA, Yuta 64 64 -5
14 ARAI, Susumu 64 64 -5
15 MATSUSHITA, Satoshi 64 64 -5
16 MIKUBO, Shuta 65 65 -4
17 KUMAKURA, Takuya 65 65 -4
18   TAKEYAMA, Yusuke 65 65 -4
19 OYA, Kousuke 65 65 -4
20 KURIHARA, Yuji 66 66 -3
21 KOBAYASHI, Hiroki 66 66 -3
22   GUNJI, Kazuhisa 67 67 -2
23   ABE, Toshiyuki 67 67 -2
24   TAKAMURA, Masayuki 69 69
25 TAKEDA, Hironori 69 69
26   WATANABE, Shuji 69 69
27 TAKAHASHI, Hitoshi 69 69
28 SUZUKI, Nobby 71 71 2
29   NAKAMURA, Yuta 71 71 2
30 AMBO, Ikkaku 72 72 3
31 TANAKA, Yuki 73 73 4
32   UCHIDA, Kenta 74 74 5
33   ISII, Asaka 74 74 5
34 HASEGAWA, Hayato 75 75 6
35 MIZUNO, Shota 77 77 8
36 FUKUSHIMA, Chikahisa 78 78 9
37   KAWASAKI, Jun 87 87 18
38 OTSUKA, Aroma 0
39 INADA, Naoaki 0
40   YOSHIMURA, Kazuharu 0
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 YAMANO, Kaori 55 55 -14
2 MAEDA, Haruka 59 59 -10
3   AKOGI, Yoko 69 69
4   MORI, Natsuki 71 71 2
5   MIURA, Naoko 71 71 2
6   KIRITOOSHI, Shiho 76 76 7
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 OTSUKA, Arihiro 65 65 -4
2 KUDO, Seiji 65 65 -4
3 SHIMIZU, Yoshitada 67 67 -2
4 NEMOTO, Ouki 69 69
5 KASHIHARA, Atsuhiro 71 71 2
6 TANAKA, Takeshi 71 71 2
7   TAKATSU, Shogo 77 77 8
8 TAKAHASHI, Toshimasa 78 78 9
9 KASUGAI, Masato 78 78 9
10 YOSHIMURA, Kazuya 83 83 14
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes