The 2nd Shields Open

Imprimir     World Tour 2019  
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 AKOGI, Yoko 64 64 -4
2 YAMANO, Kaori 65 65 -3
3 SUZUKI, Hidenari 65 65 -3
4 KUWATA, Hiroyuki 66 66 -2
5 KOBAYASHI, Hayato 67 67 -1
6 SUZUKI, Nobby 68 68
7 HIRANO, Yasuyuki 69 69 1
8 TACHIBANA, Yusuke 69 69 1
9 TANAKA, Takeshi 71 71 3
10 SHIMIZU, Yoshitada 71 71 3
11 SHIRAKAWA, Manabu 71 71 3
12 OTSUKA, Takamasa 71 71 3
13 TAKEDA, Hironori 72 72 4
14 TAKAHASHI, Hitoshi 72 72 4
15 TANAKA, Yuta 72 72 4
16 MIURA, Naoko 73 73 5
17 KURIHARA, Yuji 74 74 6
18 GUNJI, Kazuhisa 74 74 6
19 TAKAMURA, Masayuki 75 75 7
20 TANAKA, Yuki 75 75 7
21   TANAKA, Tsubasa 76 76 8
22 KASUGAI, Masato 78 78 10
23   NAKAYA, Wataru 78 78 10
24 UCHIDA, Kenta 79 79 11
25 NEMOTO, Ouki 79 79 11
26 OYA, Kousuke 81 81 13
27 OTSUKA, Arihiro Eugene 81 81 13
28 FUKUSHIMA, Chikahisa 82 82 14
29 TAKAHASHI, Toshimasa 83 83 15
30 KOMUKAI, Hideaki 85 85 17
31 YOSHIMURA, Kazuya 87 87 19
32 KOMUKAI, Hiroko 88 88 20
33   YOSHIMURA, Kazuharu 103 103 35
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 SUZUKI, Hidenari 65 65 -3
2 KUWATA, Hiroyuki 66 66 -2
3 KOBAYASHI, Hayato 67 67 -1
4 SUZUKI, Nobby 68 68
5 HIRANO, Yasuyuki 69 69 1
6 TACHIBANA, Yusuke 69 69 1
7 TANAKA, Takeshi 71 71 3
8 SHIMIZU, Yoshitada 71 71 3
9 SHIRAKAWA, Manabu 71 71 3
10 OTSUKA, Takamasa 71 71 3
11 TAKEDA, Hironori 72 72 4
12 TAKAHASHI, Hitoshi 72 72 4
13 TANAKA, Yuta 72 72 4
14 KURIHARA, Yuji 74 74 6
15 GUNJI, Kazuhisa 74 74 6
16 TAKAMURA, Masayuki 75 75 7
17 TANAKA, Yuki 75 75 7
18   TANAKA, Tsubasa 76 76 8
19 KASUGAI, Masato 78 78 10
20   NAKAYA, Wataru 78 78 10
21 UCHIDA, Kenta 79 79 11
22 NEMOTO, Ouki 79 79 11
23 OYA, Kousuke 81 81 13
24 OTSUKA, Arihiro Eugene 81 81 13
25 FUKUSHIMA, Chikahisa 82 82 14
26 TAKAHASHI, Toshimasa 83 83 15
27 KOMUKAI, Hideaki 85 85 17
28 YOSHIMURA, Kazuya 87 87 19
29   YOSHIMURA, Kazuharu 103 103 35
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 SUZUKI, Hidenari 65 65 -3
2 KUWATA, Hiroyuki 66 66 -2
3 KOBAYASHI, Hayato 67 67 -1
4 SUZUKI, Nobby 68 68
5 HIRANO, Yasuyuki 69 69 1
6 TACHIBANA, Yusuke 69 69 1
7 SHIRAKAWA, Manabu 71 71 3
8 OTSUKA, Takamasa 71 71 3
9 TAKEDA, Hironori 72 72 4
10 TAKAHASHI, Hitoshi 72 72 4
11 TANAKA, Yuta 72 72 4
12 KURIHARA, Yuji 74 74 6
13 GUNJI, Kazuhisa 74 74 6
14 TAKAMURA, Masayuki 75 75 7
15 TANAKA, Yuki 75 75 7
16   TANAKA, Tsubasa 76 76 8
17   NAKAYA, Wataru 78 78 10
18 UCHIDA, Kenta 79 79 11
19 OYA, Kousuke 81 81 13
20 FUKUSHIMA, Chikahisa 82 82 14
21 KOMUKAI, Hideaki 85 85 17
22   YOSHIMURA, Kazuharu 103 103 35
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 AKOGI, Yoko 64 64 -4
2 YAMANO, Kaori 65 65 -3
3 MIURA, Naoko 73 73 5
4 KOMUKAI, Hiroko 88 88 20
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 TANAKA, Takeshi 71 71 3
2 SHIMIZU, Yoshitada 71 71 3
3 KASUGAI, Masato 78 78 10
4 NEMOTO, Ouki 79 79 11
5 OTSUKA, Arihiro Eugene 81 81 13
6 TAKAHASHI, Toshimasa 83 83 15
7 YOSHIMURA, Kazuya 87 87 19
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes