The 6th Shields Open

Imprimir     World Tour 2019  
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 YAMANO, Kaori 72 72
2 OTSUKA, Takamasa 74 74 2
3 KUWATA, Hiroyuki 74 74 2
4 TSUJIMOTO, Ryo 75 75 3
5 TANAKA, Yuta 75 75 3
6 TOMIZAWA, Kazumi 75 75 3
7 MATSUSHITA, Satoshi 77 77 5
8 TANAKA, Yuki 78 78 6
9 OYA, Kousuke 78 78 6
10 KOHASE, Fumito 78 78 6
11 MIKAZUKI, Yuki 78 78 6
12   Manabu, SHIRAKAWA 78 78 6
13   SHIBATA, Shintaro 78 78 6
14 KUDO, Seiji 79 79 7
15 TAKEDA, Hironori 80 80 8
16 HIRANO, Yasuyuki 82 82 10
17   Hirotaka, TAHARA 82 82 10
18 KURIHARA, Yuji 83 83 11
19 TAKAHASHI, Toshimasa 83 83 11
20 SHIMIZU, Yoshitada 85 85 13
21   Yuriko, TAKAHASHI 89 89 17
22 FUKUSHIMA, Chikahisa 91 91 19
23   Ryo, BABATA 92 92 20
24 Masayuki, TAKAMURA 92 92 20
25 OKA, Hiroyuki 93 93 21
26   Shun, ITO 94 94 22
27   Shoya, KATO 95 95 23
28   Nariki, TAKAYANAGI 96 96 24
29   Joe, IRIKI 125 125 53
30 NEMOTO, Ouki 0
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 OTSUKA, Takamasa 74 74 2
2 KUWATA, Hiroyuki 74 74 2
3 TSUJIMOTO, Ryo 75 75 3
4 TANAKA, Yuta 75 75 3
5 TOMIZAWA, Kazumi 75 75 3
6 MATSUSHITA, Satoshi 77 77 5
7 TANAKA, Yuki 78 78 6
8 OYA, Kousuke 78 78 6
9 KOHASE, Fumito 78 78 6
10 MIKAZUKI, Yuki 78 78 6
11   Manabu, SHIRAKAWA 78 78 6
12   SHIBATA, Shintaro 78 78 6
13 KUDO, Seiji 79 79 7
14 TAKEDA, Hironori 80 80 8
15 HIRANO, Yasuyuki 82 82 10
16   Hirotaka, TAHARA 82 82 10
17 KURIHARA, Yuji 83 83 11
18 TAKAHASHI, Toshimasa 83 83 11
19 SHIMIZU, Yoshitada 85 85 13
20 FUKUSHIMA, Chikahisa 91 91 19
21   Ryo, BABATA 92 92 20
22 Masayuki, TAKAMURA 92 92 20
23 OKA, Hiroyuki 93 93 21
24   Shun, ITO 94 94 22
25   Shoya, KATO 95 95 23
26   Nariki, TAKAYANAGI 96 96 24
27   Joe, IRIKI 125 125 53
28 NEMOTO, Ouki 0
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 OTSUKA, Takamasa 74 74 2
2 KUWATA, Hiroyuki 74 74 2
3 TSUJIMOTO, Ryo 75 75 3
4 TANAKA, Yuta 75 75 3
5 TOMIZAWA, Kazumi 75 75 3
6 MATSUSHITA, Satoshi 77 77 5
7 TANAKA, Yuki 78 78 6
8 OYA, Kousuke 78 78 6
9 KOHASE, Fumito 78 78 6
10 MIKAZUKI, Yuki 78 78 6
11   Manabu, SHIRAKAWA 78 78 6
12   SHIBATA, Shintaro 78 78 6
13 TAKEDA, Hironori 80 80 8
14 HIRANO, Yasuyuki 82 82 10
15   Hirotaka, TAHARA 82 82 10
16 KURIHARA, Yuji 83 83 11
17 FUKUSHIMA, Chikahisa 91 91 19
18   Ryo, BABATA 92 92 20
19 Masayuki, TAKAMURA 92 92 20
20   Shun, ITO 94 94 22
21   Shoya, KATO 95 95 23
22   Nariki, TAKAYANAGI 96 96 24
23   Joe, IRIKI 125 125 53
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 YAMANO, Kaori 72 72
2   Yuriko, TAKAHASHI 89 89 17
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 KUDO, Seiji 79 79 7
2 TAKAHASHI, Toshimasa 83 83 11
3 SHIMIZU, Yoshitada 85 85 13
4 OKA, Hiroyuki 93 93 21
5 NEMOTO, Ouki 0
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes