China FootGolf Masters 2019

Imprimir     World Tour 2019  
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1   Zhang, Wei 75 75 3
2 YASUMURA, Tsubasa 76 76 4
3 ZHANG, Yi Di 78 78 6
4 WANG, Lin 78 78 6
5 ZHAO, Xu 79 79 7
6 WANG, Yang 80 80 8
7 YANG, Chris 85 85 13
8 TANG, Feng Hua 86 86 14
9 SUI, Steven 89 89 17
10 XUE, Ping 90 90 18
11 MAO, Bing Xin 90 90 18
12 LIU, Peng Zhi 90 90 18
13 XU, Zheng 90 90 18
14   Wang, Xiao 90 90 18
15 ZUO, Ji Hong 90 90 18
16 YOUNG, Martin 91 91 19
17 WU, Di 92 92 20
18 ZHANG, Shi Gang 93 93 21
19   WU, Zheng 94 94 22
20   Xue, Da Ke 95 95 23
21 YUAN, Wei Dong 96 96 24
22   Zhang, Meng 98 98 26
23   Zhang, Tian Lu 103 103 31
24 WEI, Xing Shi 104 104 32
25   Feng, Rui 105 105 33
26   Liu, Tian Wei 105 105 33
27   Huang, Jiang Tao 107 107 35
28   Zhang, Miao 107 107 35
29   Lv, Chao 107 107 35
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1   Zhang, Wei 75 75 3
2 YASUMURA, Tsubasa 76 76 4
3 ZHANG, Yi Di 78 78 6
4 WANG, Lin 78 78 6
5 ZHAO, Xu 79 79 7
6 WANG, Yang 80 80 8
7 YANG, Chris 85 85 13
8 TANG, Feng Hua 86 86 14
9 SUI, Steven 89 89 17
10 XUE, Ping 90 90 18
11 MAO, Bing Xin 90 90 18
12 LIU, Peng Zhi 90 90 18
13 XU, Zheng 90 90 18
14   Wang, Xiao 90 90 18
15 ZUO, Ji Hong 90 90 18
16 YOUNG, Martin 91 91 19
17 WU, Di 92 92 20
18 ZHANG, Shi Gang 93 93 21
19   WU, Zheng 94 94 22
20   Xue, Da Ke 95 95 23
21 YUAN, Wei Dong 96 96 24
22   Zhang, Meng 98 98 26
23   Zhang, Tian Lu 103 103 31
24 WEI, Xing Shi 104 104 32
25   Feng, Rui 105 105 33
26   Liu, Tian Wei 105 105 33
27   Huang, Jiang Tao 107 107 35
28   Zhang, Miao 107 107 35
29   Lv, Chao 107 107 35
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1 YASUMURA, Tsubasa 76 76 4
2 ZHANG, Yi Di 78 78 6
3 WANG, Lin 78 78 6
4 ZHAO, Xu 79 79 7
5 WANG, Yang 80 80 8
6 YANG, Chris 85 85 13
7 MAO, Bing Xin 90 90 18
8 LIU, Peng Zhi 90 90 18
9 XU, Zheng 90 90 18
10   Wang, Xiao 90 90 18
11 WU, Di 92 92 20
12   Xue, Da Ke 95 95 23
13 YUAN, Wei Dong 96 96 24
14   Zhang, Meng 98 98 26
15   Zhang, Tian Lu 103 103 31
16   Feng, Rui 105 105 33
17   Liu, Tian Wei 105 105 33
18   Huang, Jiang Tao 107 107 35
19   Zhang, Miao 107 107 35
20   Lv, Chao 107 107 35
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
1   Zhang, Wei 75 75 3
2 TANG, Feng Hua 86 86 14
3 SUI, Steven 89 89 17
4 XUE, Ping 90 90 18
5 ZUO, Ji Hong 90 90 18
6 YOUNG, Martin 91 91 19
7 ZHANG, Shi Gang 93 93 21
8   WU, Zheng 94 94 22
9 WEI, Xing Shi 104 104 32
Rank País TOUR Nombre Ronda 1 Totales PAR
Pos. País Nombre Golpes